Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

Obecná charakteristika Mateřské školy

Tisk

 Informace o škole

 

         Naše mateřská škola leží v krásném prostředí v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

         1.9.2005 zahájila provoz v budově ZŠ Suchá Loz- po přestěhování z budovy MŠ, kde fungovala 25 let.

         Základní škola byla otevřena 1.9.1985. Leží uprostřed vesnice Suchá Loz. MŠ dostala k užívání  přízemí, které bylo přizpůsobeno provozu jednotřídní mateřské školy.Jelikož její kapacita byla 28 dětí, a to už s přidělenou výjimkou obce a zájem docházku do MŠ byl stále větší, rozhodlo vedení ZŠ a NŠ se zastupiteli obce vybudovat ještě jednu třídu MŠ- v prostorách školního bytu(1.patro ZŠ). Nová třída byla zrekonstruována během letních prázdnin roku 2008 a k 1.září otevřena. Má kapacitu 15 dětí. Jsou zde umístěny zpravidla starší děti ( 4-6 let )  nazývané „Včeličky“. Třída je rozdělena do dvou částí. Přední část, kde jsou stolečky slouží k pracovním činnostem, didaktickým hrám, ke svačení a zadní část tzv. kobercová k námětovým hrám, různým činnostem, relaxaci, tělovýchovným chvilkám. Vše je nově zařízeno. Koutky, které zde jsou u dětí  podněcují jejich fantazii, učí je samostatnosti.

Hned vedle třídy se nachází umývárna a WC(3 umyvadla a 3 klozety). Chodba třídy je z jedné strany propojena se ZŠ a z druhé vede schodiště ke třídě MŠ v přízemí, kde jsou děti mladší (zpravidla 3-4leté) zvané „Berušky“. Zde je jedna třída, která slouží jako herna a ložnice a druhá menší třída jako jídelna a třída pro odpolední vyzvedávání dětí. Mezi těmito třídami se nachází učitelská sborovna a šatna učitelek. Šatny pro děti máme dvě z nichž šatna pro starší včeličky se nachází v prostorách šaten dětí ZŠ.

Pro cvičení s dětmi využíváme tělocvičnu ZŠ, kterou starší děti navštěvují 3x týdně a mladší děti 2x týdně.

Při pobytu venku v hojné míře užíváme školní zahradu, která je bohužel vzdálená od školy asi 200 metrů. Začala se budovat na jaře 2009 pod školní jídelnou. Nachází se zde pískoviště, dětská skluzavka s prolézačkou „loď“, dřevěný domeček, tabule na kreslení křídou. Nově se zde zakoupily dvě pérové houpačky, kyvadlová a závěsná houpačka, vybetonovala se plocha pro kočárky a trojkolky a ke hrám s míčem. Vedle plochy stojí dřevěný domek,který slouží k uskladnění hraček a hře dětí. Zahrada byla vylepšena o krásné vykamenované ohniště s lavicemi z dubových kmenů ( díky obci a jejím zaměstnancům). Do budoucna chceme zahradu vylepšit o ekologickou zahrádku, doplněním sportovních prvků.

 

 

Zaměření tříd:

 

 1. 1.    Třída Berušky- 3-4leté

 

-         adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, enviromentální výchova

 

 1. 2.    Třída Včeličky- 5-6leté

 

- předškolní program, enviromentální výchova, logopedická péče, hra na zobcovou flétnu, angličtina hrou, grafomotorika

Školní řád

Tisk

Školní řád mateřské školy

Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění.

Příloha ke „Školnímu řádu ZŠ a plánu práce školy“

 

Základní údaje

 

Název školy:                         Základní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres                                                    Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Adresa sídla školy:               Suchá Loz 155

Ředitelka:                               Mgr. Hana Máčalová

Telefon:                                   572 646 855

Mobil:                                       776 646 856

e-mail:                                     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Právní forma:                         příspěvková organizace

 

Zřizovatel:                             Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72

Vedoucí učitelka MŠ :         paní učitelka Martina Horňáková

Učitelka:                                paní učitelka: Bc.Stanislava Hladišová,

                                                paní učitelka: Radka Velecká    

Mobil:                                  775 646 856

 

Typ MŠ:                                 celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:                    2 třídy (1. tř. 25 dětí a 2.tř. 15 dětí), vyjímka může být schválena obecním úřadem

Provozní doba:                    6,30-15,45 hodin

 

Společné aktivity:                 pro rodiče a děti- besídky a další akce

 


  Obsah:

1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s pedagogickými pracovníky.

1.1 Práva a povinnosti dětí ve škole

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

1.3 Pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s pedagogickými pracovníky.

2. Provoz a vnitřní režim školy.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

1 Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

 

 1.1 Práva dětí

Děti mají právo:
- na výchovně vzdělávací působení  podle školního vzdělávacího programu,
- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
- na výchovně vzdělávací působení v důstojném a estetickém prostředí, které škola vytváří jako celek
- na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických a nepedagogických pracovníků
- jedná-li se o děti handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
- vybrat si kamarády podle svého uvážení
- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

 1.2 Povinnosti dětí

Děti mají povinnost:
- přicházet do školy nejpozději do 8.00 hod., později v případě domluvy s uč.
- chodit ve škole přezuti ve vhodné obuvi
- neubližovat ostatním kamarádům
- ke všem dospělým se chovat slušně
- umět pozdravit, poprosit a poděkovat
- neničit majetek školy a ostatních dětí
 

1.3 Práva zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí mají právo:
- na informace o  svém dítěti
- na vstup do třídy a zapojit se do hry dětí
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se výchovně vzdělávacího působení podle školního vzdělávacího programu,
- požádat o omluvení svého dítěte v případě potřeby

 1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících  se jejich dítěte
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích
- na vyžádání přinést po návratu dítěte po nemoci lístek od lékaře, kde je uvedeno, že je dítě zdravé
- vyzvednout si dítě do 15.45 hod., kdy je provoz mateřské školy ukončen
- vstupovat do třídy pouze v přezutí
- pokud si dítě nevyzvedávají sami, vyplnit údaje v evidenčním listu. Veškerou zodpovědnost za toto rozhodnutí přebírají na sebe. Jakoukoliv změnu musí nahlásit včas.
- vyzvednout si dítě (pokud jde po obědě) od 12.00 – 12.30 hod.
- dávat dětem vhodné oblečení pro pobyt venku, který má trvat 2 hodiny a zároveň také náhradní oblečení


1.5 Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

Všichni zaměstnanci školy budou děti chránit před  všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím,  využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s  materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno  nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi  orgány na pomoc dítěti.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se jejich dítěte , konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem dítěte.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek ,na kterých informují zákonné zástupce  dětí podle jejich zájmu.

 

2 Docházka do školy

 

Provoz začíná ráno v 6.30 hod. a končí v 15.45 hod.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let (výjimečně mladší).

Pokud dítě onemocní, obědy se odhlašují do 8 hodin. Je možno odhlásit dítě osobně nebo telefonem: 572646820. přes telefonní záznamník  i přes mobilní telefon. V první den nemoci si může rodič odebrat oběd domů do vlastních nádob v době od 11.30 – 12.30 hodin.

V 8.00 hod. je budova MŠ uzamčena.

Děti nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť  škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Denní program je uspořádán podle režimu dne, který je přílohou školního řádu.

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

Děti  se přezouvají.

Učí se dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

Děti jsou vedeny tak, aby   při pobytu ve škole, na školní zahradě a vycházkách se chovaly tak,  aby neohrozily zdraví svoje ani svých kamarádů.

Při vycházkách v blízkosti hlavní silnice, děti užívají výstražné vesty .Učí se řídit pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při přecházení hlavní silnice a při výletech uč. užívá výstražného terčíku.

Při výuce v tělocvičně zachovávají děti specifické bezpečnostní předpisy, dané provozním  řádem tělocvičny. Učitelka je  povinna s nimi seznámit děti při první návštěvě ve  školním roce a dodatečně poučit děti, kteří při první hodině chyběly. O poučení dětí provede učitelka záznam do třídní knihy.

Poučení na počátku školního roku provádí učitelka  která děti seznámí zejména:

a) se školním řádem, 

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách,  na školní zahradě, při vycházkách, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu  do školy a na veřejných komunikacích,

c) s postupem při úrazech, 

d) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě  požáru.

 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní  budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky,  výlety, exkurze,  plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly  chování.

 

 

Záznam o školním úrazu

Kniha úrazů je uložena v MŠ ve sborovně.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazu provádí učitelka, které se úraz přihodil.

 

 

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

 
Záznam o úrazu

Záznam o úrazu škola vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se  ředitelem školy, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole, nebo

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy.

Na žádost zákonného zástupce dítěte, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitel školy.

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost dítěte ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

Hlášení  úrazu

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele , vedoucí učitelka MŠ .

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který  zpracoval zápis do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

O úrazu podá  ředitel bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí.                           Ředitel bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá  ředitel školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně dítěte a

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně dítěte,

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 

 

 

Jak postupovat, stane-li se úraz dítěte

Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.

Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.

Oznámit skutečnost zákonným zástupcům dítěte, požádat je o převzetí dítěte.

Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.

 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.

Projevy násilí, ubližování kamarádovi, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), je třeba přísně sledovat a vhodně vysvětlovat nesprávnost jejich jednání Podle okolností ředitel školy uváží možnost o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova prolínala celým dnem v mateřské škole.

4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti je vedeno k šetrnému zacházení s hračkami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, ostatních dětí, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  dítěte, které poškození způsobilo.

 

 

 

 

 

 

Provozní řád

Tisk

Provozní řád MŠ Suchá Loz

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru– scházení se ráno ve třídě Berušek, v době pobytu venku a odpoledního klidu

 

Provozní řád

Zahájení provozu:                           06,30 hodin

Příchody dětí:                                   06,30-8,15 hodin (do 7,30 ve třídě   Berušky, poté odcházejí starší děti do třídy 
                                                                                             Včeliček)
Dopolední program:                       08,15-12,15 hodin

Vyzvedávání dětí:                             12,15-12,30 hodin

Odpolední odpočinek:                   12,30-14,00 hodin (vždy ve třídě Berušky v přízemí), zájmová činnost pro 
                                                                                               nespavé děti
Odpolední program:                      14,15-14,45 hodin

Vyzvedání dětí:                                 14,45-15,40 hodin

Ukončení provozu                           15,45 hodin

 

Provozní řád školní jídelny MŠ

Svačina:                                            8,45- 9,00 hodin (Včelky a Berušky ve svých třídách)

Oběd:                                                třída Berušky 11,30-12,00 ;  Včeličky 12,00-12,30

Svačina:                                            14,15 děti spojené ve třídě Berušek

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut  návaznosti na program dětí. Cizí strávníci se v mateřské  škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem.

 
Pitný režim

Děti mají k dispozici čaj od 7 hodin vaří paní kuchařka, doplňuje čaj ( popřípadě sirup)do termosů ve třídě. Na zahradě se o pitný režim starají paní kuchařky ze škol. jídelny. Děti mají jednorázové kelímky a pití v termosu.

Docházka dítěte do mateřské školy

 • Nástup dětí do MŠ v 6,30-8,00 hodin (po domluvě i během dopoledne)
 • Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc a podobě) jsou rodiče povinni oznámit MŠ  neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem.
 • Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem
 • Rodiče nebo jiné pověřené osoby vyčkají v šatně až do doby převzetí dítěte učitelkou. Učitelce předávají dítě osobně
 • Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k předání či k převzetí dítěte, se po předání či vyzvednutí dítěte nezdržují déle v MŠ  než je nezbytně nutné a opustí neprodleně areál školy
 • Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházeli samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby
 • Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato jiná pověřená osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů
 •  

Denní program

 • Výuka v MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu a tématicky zaměřených celků ve šk. roce 2010/2011 na téma „ Letem světem s vrabčákem Pepíkem“ 
 • Spontánní hra probíhá po největší část dne a to v rozmezí 6,30-8,15 hodin, 9,35-10,00 hodin, pobyt venku a od 15,00-15,45 hodin
 • Řízená pedagogická činnost probíhá a 9,00 -9,35 hodin
 • Spontánní hra a řízená činnost včetně pohybových aktivit se mohou vzájemně prolínat podle momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje a řídí hry dětí, řízená činnost může probíhat i individuálně během her dětí
 • Sledování televize v zimním období příležitostně, pouze pořady určené dětem
 • Pohybové aktivity- spontánní (během her), řízené (ranní cvičení a pohybové chvilky), Tv v souladu se školním vzdělávacím programem
 • Pobyt venku (řízená pedagogická činnost) je od 9,30-11,30 hodin a od 15,00-15,45 hodin. Přizpůsobuje se podle ročního období a počasí. Podle potřeby se sleduje také stav ovzduší
 • Způsob využití- vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě, dětské hřiště- tvořivé hry v písku, hra s míči, švihadly, využití průlezek, v letním období hry s vodou a podobně
 • Odpočinek, spánek v době od 12,30 -14,00 hodin. Předškolní děti mají později odpočinek zkrácený do 13,15 hodin a následuje zájmová činnost.
 • Každé dítě má své lůžkoviny, které jsou pravidelně podle vyhlášky převlékány. Pyžama dětí jsou dávána rodičům 1x týdně nebo podle potřeby

 

Zodpovědnost učitelek mateřské školy

 • Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v MŠ od doby jejich převzetí od rodičů nebo jiné pověřené osoby až do doby předání výše uvedeným osobám
 • Učitelky ani zaměstnankyně školy za cennosti, které si dítě přináší z domova (zlaté řetízky, náušnice ap.) nenesou odpovědnost

  

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 • Termín pro následující školní rok bude včas zveřejněn v MŠ, ZŠ a ve vývěskách
 • Podmínky přijetí dětí do MŠ na následující školní rok budou včas zveřejněny v MŠ, ZŠ a ve vývěskách
 • Děti se do MŠ obvykle přijímají od začátku školního roku
 • Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možné přijímat děti i během školního roku
 • V případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu MŠ, rozhodne o přijetí OU   Suchá Loz
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje vedení školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
 • Do MŠ se z pravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let.

 

Nástup do mateřské školy, adaptační doba

 • Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ musí rodiče odevzdat vedoucí učitelce „Evidenční list“, který obsahuje lékařskou zprávu potvrzenou dětským lékařem, že je dítě zdrávo, že může MŠ navštěvovat a že je pravidelně očkováno
 • V den nástupu rovněž rodiče podepíší písemné prohlášení, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření a že dítě nepřišlo v uplynulých 14 dnech do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí

 

Ukončení docházky do mateřské školy

 • Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
  • Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než čtyři týdny
  • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
  • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
  • Docházku do MŠ lze ukončit v případě, že přijaté dítě nebydlí ve spádové oblasti školy a je třeba přijmout dítě z oblasti spádové)viz. „Rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního zařízení)
  • Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů
  • Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ
  • Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat vedoucí učitelce MŠ nejpozději 31. 5.příslušného školního roku- rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu a vyjádření od lékaře nebo PPP.V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat

 

Spolupráce MŠ s PPP

 • Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě  s Mgr. Knechtlovou a s logopedkou Mgr. Palánkovou z Uherského Hradiště.

 

Různé

 • Podle pokynů učitelek si děti přinesou do MŠ vhodné oblečení, přezůvky, pyžamo, cvičební úbor ,kartáček na zuby a dva kelímky.
 • Všechny části oděvu a obutí musí rodiče označit viditelně značkou, případně jménem dítěte. Je dobré, když má dítě ve skříňce náhradní oblečení- především spodní: punčocháče, ponožky, košilku, kalhotky či trenýrky, tričko a především tepláky.
 • Do MŠ nedávejte dětem jídlo, pití ani cukroví. Cukroví mohou děti přinést pro ostatní u příležitosti svátku a narozenin. Nedoporučujeme rodičům z bezpečnostních důvodů dávat dětem řetízky s přívěsky, hodinky a jiné šperky.
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2010/2011 stanovena na částku  podle Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.
 • Výše platby za stravování je pro období září2010- červenec 2011 stanovena následovně ve Směrnici na nástěnce školy
 • Zástupce dítěte je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li přítomnost dítěte předem známá, omluví dítě neprodleně.
Číslo mobilu do MŠ: 775 646 856

Na mobil volejte, číst a odpovídat na SMS nemůžeme z časových důvodů.

Číslo na ŠJ: 572 646 820

Způsob omlouvání: / přihlašování a odhlašování/

 

Na pondělí:                    v pondělí do 8,00 h .

Na úterý:                        v pondělí do 14,00 h .

Na středu:                      v úterý do 14,00 h .

Na čtvrtek:                     ve středu do 14,00 h .

Na pátek:                       ve čtvrtek do 14,00 h .

 

Neomluvíte-li dítě telefonicky či osobně, oběd ani svačinky nebudou odhlášeny.

Oběd do obědníků si můžete odebrat pouze první den nemoci.

 

 • Veškeré změny týkající se  docházky dítěte do MŠ (změna docházky nepřevyšující 4 hodiny denně na celodenní a naopak) provádí zákonný zástupce písemně formou žádosti
 • Školní zahrada  se udržuje pravidelně-sekání trávy podle potřeby v období měsíců květen-říjen, výměna písku 1x za 3 roky, pískoviště musí být chráněna proti znečištění plachtou, sítí a podobně
 • Výměna prádla
  • Lůžkovin dle vyhlášky a dle potřeby
  • Ručník 1x týdně a dle potřeby
  • Pyžama 1x týdně a dle potřeby

Způsob nakládání s prádlem:

 • Výměna prádla
  • Lůžkovin dle vyhlášky a dle potřeby
  • Ručníky 1x týdně a dle potřeby
  • Pyžama 1x týdně a dle potřeby

  

Způsob manipulace s prádlem:

 • Prádlo je skladováno ve skladu prádla ve skříních, které se větrají. Podle potřeby vydává prádlo paní školnice. Za povlékání prádla zodpovídá paní školnice. Děti mají lůžkoviny ve svých přihrádkách, každé má svou značku. Lůžkoviny jsou pravidelně větrány.

 

Spolupráce MŠ s rodiči

 • Rodiče mají volný přístup do tříd v průběhu celého dne
 • Rodiče i další rodinní příslušníci se mohou dle svého zájmu účastnit akcí a aktivit MŠ (besídky, loučení s předškoláky, Den matek apod.). Akcí typu školní výlet, škola v přírodě apod. se mohou rodiče účastnit pouze v případě, že na daný typ akce jsou ředitelkou školy pověřeni jako pedagogický pracovník
 • Informace o svých dětech mohou rodiče získat od učitelek ve třídě v předem dohodnuté době
 • Informace o dětech, spolupráci s PPP a o provozu MŠ mohou rodiče získat rovněž od vedoucí učitelky MŠ v předem dohodnuté době
 • Informace o provozu MŠ a další informace související s MŠ případně ZŠ mohou rodiče získat od ředitelky školy vždy v úterý od 13,00 do 15,00 hodin nebo kdykoliv v předem dohodnuté době
 • Oznámení, podněty k práci, stížnosti podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
 •  

Úplata za předškolní vzdělávání

Tisk

 Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Suchá Loz

 

             Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb.  

 O   předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.  14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

Od 1.9. 2009

Měsíční úplata……………………………………………………… 250 Kč

Pro děti čtyřhodinové……………………………………………….170 Kč

Pro děti  s docházkou 5 dní v měsíci………………………………..170 Kč

Pokud je Dítě v MŠ méně než 10 pracovních dní………………… 125 Kč

Pro děti se zdravotním postižením………………………………….170 Kč

Uspořádání života v MŠ

Tisk

USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA V MŠ

(3-4 leté děti)

 

TŘÍDA BERUŠKY:

6,30-8,30

 • otevření MŠ, spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • hry individuální, skupinové, společenské
 • pohybové aktivity dětí
 • vytváření nových námětů pro práci v MŠ
 •  

8,30-9,00

 • hygiena, svačina
 • komunitní kruh, diskuze

9,00-9,20

●    pokračování řízených činností pedagogem,individuální a skupinové

9,20-11,15

 • pobyt venku  -hry,sportovní aktivity,vycházky(v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní,řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

11,15-12,00

 • hygiena, oběd

12,00-12,30

 • hygiena (čištění zubů)

12,30-14,00

 • odpolední odpočinek

14,00-14,15

 • hygiena,TV chvilka, svačina

14,15-15,45

 • hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péčeUSPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA V MŠ

(4-6 leté děti)

 

TŘÍDA VČELIČKY:

6,30-7,30

 • scházení dětí ve třídě Berušek spontánní hry

7,30-8,15

 • odchod do třídy Včeliček, spontánní hry
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • hry individuální, skupinové, společenské
 • pohybové aktivity dětí
 • logopedická chvilka ,,Breptík“
 • vytváření nových námětů pro práci v MŠ

8,15-9,00

 • hygiena, svačina
 • komunikační kruh, diskuze

9,00-9,45

 • didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní),individuální i skupinové, hygiena

9,45-11,45

 • pobyt venku – hry,sportovní aktivity, vycházky(v případě nepříznivého počasí pokračují spontání,řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

11,45-12,00

 • hygiena

12,00-12,30

 • oběd
 • hygiena (čištění zubů)

12,30-14,00

 • odpolední odpočinek
 • pro děti nespavé 13,00-13,30 zájmová činnost, klidové činnosti do 14,00

14,00-14,15

 • hygiena,TV chvilka, svačina

14,15-15,30

 • hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53